JASDF F-15 "Eagle" gallery

Koku Senjyutsu Kyododan - Hiko Kyodogun/Aggressor Group
Kanazawa/Komatsu AB

Hiko Kaihatsu Jikkendan - Gifu AB
Hiko Kyoiku Kokutai - 23 Hikotai - Nyutabaru AB
Divers

2 Kokudan - 201 Hikotai - Chitose AB

2 Kokudan - 203 Hitokai - Chitose AB

5 Kokudan - 202 Hikotai - Nyutabaru AB

6 Kokudan - 303 Hikotai - Kanazawa/Komatsu AB

6 Kokudan - 306 Hikotai "Golden Eagles" - Kanazawa/Komatsu AB

5 Kokudan - 305 Hikotai - Nyutabaru AB
9 Kokudan - 304 Hikotai - Naha AB
Ex 8 Kokudan - 304 Hikotai - Tsuiki AB

9 Kokudan - 204 Hikotai - Naha AB
Ex 83 Kokutai

Return