JASDF
Date de dernière mise à jour Tuesday, 6 August, 2019

Mitsubishi MU-2    
Koku Kyunandan - Hamamatsu Kyunantai - Hamamatsu AB
Special marking 2008
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
50th anniversary JASDF
   
Photo by Ascot 05 Photo by Esa Kaihlanen Photo by Unknow - All rights reserved    
Koku Kyunandan - Nigata Kyunantai - Nigata AB
   
40th anniversary
  Divers
 
Photo by Satoshi Akatsuka Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
         
Raytheon U-125
Koku Sotai - Koku Kyunandan - Hyakuri Kyunantai - Hyakuri AB
50h anniversary
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
     
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved      
Koku Kyunandan - Naha Kyunantai - Naha AB
40h anniversary
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
Koku Kyunandan - Akita Kyunantai - Akita AB
25h anniversary
Photo by Gulf4 Photo by Gulf4 Photo by Gulf4 Photo by Unknow - All rights reserved  
     
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved      
50th anniversary JASDF
 
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by BunBun's Photo by Unknow - All rights reserved Photo by BunBun's
Koku Kyunandan - Niigata Kyunantai - Niigata AB
55th anniversary
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
50th anniversary
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
Koku Kyunandan - Ashiya Kyunantai - Ashiya AB
Special marking 2012
     
Photo by O4R Photo by O4R      
Special marking 2011
     
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Harry Project    
Koku Kyunandan - Hamamatsu Kyunantai - Hamamatsu AB
Air Festival marking 2011
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Shimizu Brothers Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
40th anniversary
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
Koku Kyunandan - Komatsu Kyunantai - Kanazawa/Komatsu AB
Mitsubishi F2 Blue scheme - Dark Blue Up
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Keishi135R Photo by Rina 200
Mitsubishi F2 Blue scheme - Light Blue Down
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
 
Photo by Snowman Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
50 years Komatsu AB
 
Photo by Harry Project Photo by Harry Project Photo by Harry Project Photo by Harry Project
Koku Kyunandan - Matsushima Kyunantai - Matsushima AB
50th anniversary
 
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
Koku Kyunandan - Nyuatabaru Kyunantai - Nyuatabaru AB B
50th anniversary
Photo by Maje Photo by Maje Photo by Maje Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Maje
Koku Kyunandan - Chitose Kyunantai - Chitose AB
60th anniversary Kyuantaï
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
 
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved  
50th anniversary Kyuantaï
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Yoshihito Watanabe Photo by Unknow - All rights reserved
50th anniversary Chitose AB
 
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Atlas Web Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
         
Tokubetsu Koku Yusodai - Hiko Tenkentai - Iruma AB
50th anniversary JASDF
Photo by Gat 40 Photo by Erik Steutelberg Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
50th anniversary Koku Kyunandan (Air Rescue Wing)
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
   
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved    
         
Raytheon T-400    
Koku Shien Shudan - 3 Yuso Kokutai - 41 Kyoiku Hikotai - Miho AB
60th anniversary Miho AB
   
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved  
60th anniversary JASDF - Specxial marking "Blue Sky Leads To Tomorrow"
 
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved  
Special marking 2013
 
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Mil26T Photo by Unknow - All rights reserved  
Open house Miho air festival 2013
 
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
50th anniversary Miho AB
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved
50th anniversary JASDF
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by BunBun's
 
Beechcraft B65 "Queen Air"    
Koku Sotai - Chubu Koku Homentai - Shireibu Hikotai - Iruma AB
40th anniversary JASDF - 1994
  40th anniversary 1969/1998 - "Rainbow Monster" - Iruma Air Festival
   
Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved Photo by Unknow - All rights reserved  

Return